Inzerce

PROČ MÍT REKLAMU U NÁS

A jaké jsou možnosti reklamy?

Reklama na těchto stránkách
Reklama na vybraných FB skupinách
Reklama formou soutěže
Reklama na Instagramu

AKCE 1+1 reklama zdarma je jen do 31.8 2024!

Reklama na našich webových stránkách

Chcete  vložit reklamu v podobě banneru a nebo článku na naše stránky a oslovit tím široké publikum nejen z českobudějovicka? Podívejte se na ceník níže. Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně inzerce a nebo náměty jak u nás inzerovat, určitě nás kontaktujte na inzerce@budejcezadarmo.cz

(Najeďte kurzorem na červené plus pro ukázání ceny.)

Inzerce formou bannerů

HEADER: 3.500,-

SIDE-TOP: 3.000,-

SIDE-300: 2.500,-

SIDE-420: 2.000,-

SIDE-600: 1.800,-

BANNER-FULL:  3.000,-

Inzerce formou článku

PR ČLÁNEK: 5.000,-

Inzerce formou bannerů

Cena reklamy na webu je na jeden měsíc.

HEADER: 3.500,-

SIDE-TOP: 3.000,-

SIDE-300: 2.500,-

SIDE-420: 2.000,-

SIDE-600: 1.800,-

BANNER-FULL: 3.000,-

Inzerce formou článku

PR ČLÁNEK: 5.000,-

Reklama na vybraných FB skupinách

Můžete si vybrat z těchto FB stránek a skupin

Kolik potencionálních zákazníků oslovíte?

Budějce Zadarmo
> 7515
Skupina Jsem z Budějc
> 7600
Stavební Bazar - Jižní Čechy
> 7413
Ztráty a nálezy Č.B.
> 5926
Dopravní info Jižní Čechy
> 5926
Skupina Jsem z Písku
> 1926

Reklama formou soutěže

Reklama formou soutěže je u našich čtenářů velice oblíbená. Jako firma věnujete nějaký produkt, slevu, voucher prostě cokoliv. Můžete si zvolit jaké podmínky mají soutěžící splnit. Trvání soutěže je běžně 1 týden, nechá se ale prodloužit i na 2 týdny. Na formě soutěže a jejích podmínkách se vždy jistě domluvíme.

1.999,-/týden

2.499,-/2 týdny

Počet sledujících na našem Instagramu stále roste a reklama na této platformě je velice oblíbená a efektivní. Sami si zvolíte jaký text a hashtagy pod příspěvek vložíte.

Proč mít reklamu na našem Instagramu?

299,-

Už jenom vyplnit jednoduchý krokový formulář....

Formulář Vás jednoduše provede jednotlivým kroky. Záleží jenom na Vás jakou reklamu si zvolíte. Na konci formuláře přesně uvidíte kolik Vás bude reklama u nás opravdu stát.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují zveřejňování inzerátů na portále budejcezadarmo.cz

Objednávka a podklady potřebné ke zveřejnění inzerátu

 1. Vydavatel zveřejní inzerát zadavatele na základě ústní smlouvy o inzerci.
 2. Ústní smlouva o inzerci je uzavřena okamžikem potvrzení písemné objednávky vydavatelem.
 3. Objednávka musí obsahovat veškeré potřebné náležitosti týkající se zadavatele, tj. obchodní firmu/název, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, jméno a funkce osoby jednající jménem/za zadavatele, kontaktní adresu a jméno kontaktní osoby. Objednávka musí dále obsahovat veškeré potřebné náležitosti týkající se inzerátu, tj. popis inzerátu, termín uveřejnění inzerátu a způsob předání podkladů. Je-li zadavatelem osoba zprostředkující zveřejnění inzerátu pro třetí osobu, objednávka musí též obsahovat údaje o této třetí osobě, tj. obchodní firmu/název, sídlo/místo podnikání a IČ, a dále údaj o tom, zda je povinen k úhradě ceny inzerátu zadavatel či třetí osoba.
 4. Zadavatel je povinen dodat vydavateli všechny podklady potřebné pro zveřejnění inzerátu (viz podmínky k dodání podkladů pro inzerci), a to v termínu určeném vydavatelem nebo pokud tento termín nebude určen, tak bez zbytečného odkladu. V případě, že dodané podklady budou neúplné či nesprávné, je zadavatel povinen dodat na výzvu vydavatele, nejpozději v termínu určeném dodavatelem nebo bez zbytečného odkladu od výzvy vydavatele, úplné a správné podklady. V případě, že zadavatel trvá na použití neúplných či nesprávných podkladů, neodpovídá vydavatel za případné vady zveřejněného inzerátu způsobené neúplnými či nesprávnými podklady.
 5. Jestliže je zadavatel v prodlení s dodáním úplných a správných podkladů, je vydavatel oprávněn požadovat na zadavateli náhradu škody tím způsobenou nebo je oprávněn od dohody o inzerci odstoupit.
 6. Zadavatel musí dodat vydavateli konečné grafické provedení inzerátu není-li dohodnuto jinak.
 7. Veškeré podklady dodané zadavatelem ke zveřejnění inzerátu je vydavatel povinen vracet zadavateli pouze na jeho písemnou žádost.
 8. Zadavatel odpovídá za obsahovou správnost inzerátu a za to, že obsah inzerátu je v souladu s právními předpisy a nezasahuje do práv třetích osob. V případě, že třetí osoby budou uplatňovat nároky ze zveřejnění inzerátu, je zadavatel povinen tyto nároky uspokojit.

Zveřejnění inzerátu

 1. Vydavatel zašle korektury inzerátu, je-li výroba banneru požadována od vydavatele.
 2. Vydavatel zveřejní inzerát v termínu dle objednávky.
 3. Jestliže termín zveřejnění inzerátu není v objednávce určen, vydavatel zveřejní inzerát dle vlastního uvážení, a to s ohledem na aktuální možnosti.
 4. V případě, že umístění inzerátu není přesně určeno v objednávce, závisí umístění inzerátu na aktuálních možnostech vydavatele.
 5. V případě, že inzerát má být zveřejněn v určeném termínu s určitým umístěním, musí být objednávka s těmito požadavky doručena vydavateli včas tak, aby vydavatel zveřejnil inzerát v souladu s těmito požadavky.
 6. Jestliže zadavatel požaduje určité umístění inzerátu, je vydavatel oprávněn stanovit termín zveřejnění inzerátu tak, aby toto určité umístění inzerátu zajistil.
 7. Pokud zadavatel neurčí typ inzerátu nebo jeho rozměr, vydavatel tyto parametry určí sám.
 8. Jestliže zadavatel objedná inzerát ve formátu, který není možné v daném periodiku zveřejnit, potom nakladatelství upraví inzerát do nejbližšího podobného formátu ze standardních formátů daného periodika.
 9. Inzeráty, které v důsledku svého obsahu a stylizace nejsou jasně rozeznatelné od redakčních textů, musejí být označeny titulkem KOMERČNÍ PREZENTACE nebo INZERCE.
 10. Vydavatel neodpovídá za škodu způsobenou zadavateli nesplněním svého závazku, jestliže příčiny nesplnění závazku vydavatelem jsou vyvolané bez jeho zavinění.
 11. Vydavatel zaručuje běžnou kvalitu banneru  v závislosti na kvalitě podkladů dodaných zadavatelem.

Ceny inzerce

 1. Ceny inzerce jsou podrobně stanoveny v ceníku na stránce vydavatele.
 2. Ceny za vkládanou inzerci nebo vkládání vzorkových výrobků jsou kalkulovány individuálně podle požadavků zadavatele.

Platební podmínky

 1. Cena inzerátu je stanovena dle aktuálního ceníku inzerce. V ceníku inzerce jsou obsaženy základní ceny nezahrnující případné slevy či příplatky.
 2. Zadavatel je povinen zaplatit cenu inzerátu na základě daňového dokladu – faktury vystavené vydavatelem. Vydavatel vystaví daňový doklad – fakturu před zveřejněním inzerátu. Zadavatel je povinen zaplatit cenu inzerátu bezhotovostním převodem na účet vydavatele, a to do 14 dní od vystavení daňového dokladu – faktury, není-li určena splatnost jiná.
 3. Závazek zaplatit cenu inzerátu, který je plněn prostřednictvím banky, je splněn okamžikem připsání částky odpovídající ceně inzerátu na účet vydavatele.
 4. Vydavatel zveřejní inzerci až po připsání odpovídající částky na bankovní účet vydavatele.
 5. Zadavatel je povinen zaplatit cenu inzerátu i v případě, že oznámil vydavateli vady inzerátu a uplatňuje nároky z vad inzerátu. V případě, že vydavatel uzná vady inzerátu a poskytne slevu z ceny inzerátu, vydavatel vrátí zadavateli peněžní částku odpovídající výši slevy z ceny inzerátu.
 6. Slevy nelze sčítat a vždy platí pouze jeden druh slevy.

Odstoupení od dohody o inzerci

 1. Zadavatel má právo odstoupit od dohody o inzerci.
 2. Odstoupení od dohody o inzerci musí být učiněno ve formě písemného oznámení o odstoupení, které musí být doručeno vydavateli. V naléhavých případech může být oznámení o odstoupení od dohody o inzerci provedeno telefonicky s tím, že do 24 hodin od telefonického oznámení o odstoupení od smlouvy o inzerci musí být odstoupení potvrzeno písemně vydavateli. Nebude-li odstoupení potvrzeno písemně do 24 hodin, má se za to, že zadavatel od dohody o inzerci neodstoupil.

Právo odmítnutí inzerátu

 1. Vydavatel je oprávněn dohodu o inzerci neuzavřít nebo od ní odstoupit, pokud je inzerát svým obsahem nebo formou v rozporu s právními předpisy a právy třetích osob nebo pokud by poškodil dobré jméno vydavatele nebo pokud by narušoval obchodní záměr či jiné obchodní zájmy vydavatele. Vydavatel oznámí tuto skutečnost zadavateli bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.
 2. Vydavatel neodpovídá za případné škody způsobené zadavateli neuzavřením smlouvy nebo odstoupením od smlouvy o inzerci, a to z důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

Reklamace a náhradní plnění

 1. Vydavatel odpovídá pouze za prokázané vady zveřejněného inzerátu. Zveřejněný inzerát je bez vad v případě, že svým obsahem a provedením odpovídá objednávce a podkladům poskytnutým zadavatelem.
 2. Zadavatel je povinen písemně oznámit vady inzerátu vydavateli do 3 dnů od zveřejnění inzerce, jinak jeho nároky zanikají.
 3. Je-li zveřejněním inzerátu s vadou porušena dohoda podstatným způsobem, má zadavatel nárok na přiměřenou slevu z ceny inzerátu nebo na nové zveřejnění bezvadného inzerátu, nedomluví-li se smluvní strany jinak.
 4. Je-li zveřejněním inzerátu s vadou porušena dohoda nepodstatným způsobem, nemá zadavatel žádný nárok z vad inzerátu.

Závěrečná ustanovení

 1. Odchylná ujednání v dohodě mají přednost před zněním Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Všeobecné obchodní podmínky je vydavatel oprávněn měnit. Úplné a aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek, tj. zapracování příslušných změn, bude zveřejněno vždy na internetové adrese www.budejcezadarmo.cz.

1.1.2023

Sdílejte

Líbí
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com