Podmínky užívání

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky užívání se vztahují na použití internetového portálu www.budejcezadarmo.cz, včetně jeho mobilní verze v návaznosti na aplikaci pro mobilní telefony a tablety (dále jen „portál“), který provozuje Roman Pouzar IČ: 06917224 (dále jen „provozovatel“).

Tyto podmínky užívání (dále jen „PU“) se vztahují na všechny osoby, které skrze portál uveřejňují textový nebo grafický obsah za účelem propagace svých nebo jiných akcí a zajímavostí, které nejsou v rozporu s účelem portálu.  (dále jen „uživatel“).

Poskytnutím těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo provozovateli dává uživatel provozovateli souhlas s jejich zpracováním za účelem propagace akcí a zajímavostí uživatele.

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb. provozovatel garantuje, že nedojde k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Návštěvníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která přistupuje na portál prostřednictvím sítě internet nebo mobilní sítě.

Profilem uživatele se rozumí elektronický účet na portálu, pod kterým vkládá do kalendáře nové akce, případně edituje popisy objektů a zajímavostí. Uživatel je povinen nakládat s přihlašovacími údaji ke svému účtu tak, aby nedošlo k jeho zneužití.

Elektronickým formulářem se rozumí jakýkoliv formulář pro vložení či úpravu obsahu portálu (akce, objektu, zajímavosti apod.).

Vkládání příspěvků

Uživatel odpovídá za pravdivost obsahu příspěvku a právní přípustnost textových a obrazových předloh, které vloží na portál. Uživatel výslovně prohlašuje, že disponuje bezpodmínečným souhlasem osob, které jsou vyobrazeny na poskytnutých fotografiích, případně které jsou zachyceny jiným způsobem tak, že je možné je identifikovat, se zveřejněním. Ke všem osobním údajům, které uživatel skrze portál zpřístupní, má uživatel souhlas dotčených osob s jejich zpracováním provozovatelem.

Pro případ, že se výše uvedené prohlášení uživatele ukáže být nepravdivým, sjednávají provozovatel a uživatel smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Tuto bude uživatel provozovateli povinen uhradit dle provozovatelem vystavené faktury. Tímto není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody.

Provozovatel si vyhrazuje právo zařadit příspěvek vložený uživatelem do jím vymezené oblasti portálu, kategorie služeb či akcí.

Provozovatel je oprávněn odmítnout uveřejnění příspěvku v případě, že jeho znění nebo význam není v souladu s účelem portálu, odporuje etickým zásadám nebo zájmům provozovatele nebo je-li v rozporu s právními předpisy, nebo svou technickou či estetickou kvalitou narušuje výslednou podobu portálu. Provozovatel je oprávněn odmítnout obsah, který by přímo či nepřímo propagoval politické uskupení. Provozovatel není povinen uživateli zdůvodňovat, proč obsah odmítl.

Odesláním elektronického formuláře nebo uveřejněním příspěvku skrze profil uživatele, uživatel uzavírá s provozovatelem smlouvu na uveřejnění příspěvku. Provozovatel si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek na portálu do několika pracovních dnů od obdržení elektronické objednávky nebo doplňujících informací či podkladů. Doba uveřejnění je určena požadavkem uživatele či obsahem příspěvku.

Vkládání inzerátů

Inzeráty vložené v sekci Inzerce slouží pouze pro nekomerční využití. Neschválená komerční inzerce bude smazána. Pro komerční inzerci nás prosím kontaktujte na inzerce@budejcezadarmo.cz.

Zdroje informací a dat

Skutečnosti, data a informace zveřejňované na portálu pocházejí z dat, která poskytuje provozovatel a uživatelé. Jejich účelem je předávat veřejnosti informace, a to zejména o nabídce produktů a služeb.

V případě, že uživatel vloží prostřednictvím elektronického formuláře či skrze profil uživatele na portál data, která mohou být považována za autorské dílo, poskytuje tím provozovateli automaticky časově a způsobem neomezenou nevýhradní bezúplatnou licenci ke všem způsobům užití díla v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel není povinen licenci využít.

Uživatel se tímto zavazuje, že nebude vkládat prostřednictvím elektronického formuláře či skrze profil uživatele na portál díla, ke kterým nevlastní autorská práva včetně oprávnění poskytnout licenci k vkládaným dílům třetím osobám a potvrzuje, že si je vědom a přijímá vlastní plnou odpovědnost za případné porušení autorských práv třetích osob. Nároky uplatněné z těchto důvodů vůči provozovateli uspokojí sám přímo a nahradí eventuální škodu tímto způsobenou a ušlý zisk.

Pro případ, že uživatel poruší svou předcházejícím odstavcem stanovenou povinnost, sjednávají provozovatel a uživatel smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Tuto bude uživatel provozovateli povinen uhradit dle provozovatelem vystavené faktury. Tímto není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody.

Provozovatel může kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění, provádět změny dat na portálu. Provozovatel tak nemá žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům či návštěvníkům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním portálu.

Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací vložených uživateli na portál.

Tím, že se návštěvník registruje souhlasí s tím, že mu bude občas zaslán newslter v podobě e-mailové zprávy.

Odpovědnost a práva provozovatele

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah příspěvků, které vkládají uživatelé a vyhrazuje si právo odstraňovat a nezveřejňovat příspěvky, obsahující jakákoliv data, jejichž obsah či formu lze důvodně považovat za protiprávní, rasistická, znevažující, urážlivá nebo jinak nepřijatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit bez upozornění obsah obsahující komerční sdělení, prolinky na www stránky nebo kontaktní údaje na komerční subjekty, který by byl v rozporu s účelem portálu.

Provozovatel má právo upravit obsah příspěvku vloženého na portál, a to zejména v případě gramatických chyb, nesprávné struktury textů, formátování, rozsahu, zařazení do kategorií apod.

Provozovatel má právo, nikoliv však povinnost, ověřovat správnost dat vložených uživatelem.

Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek jiných subjektů, jež je možno navštívit skrze portál.

Společná a závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na www.budejcezadarmo.cz dne 1. 12. 2019 a provozovatel je oprávněn je měnit či doplňovat.

Líbí
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com