Podmínky inzerce

Všeobecné obchodní podmínky pro internetovou reklamu

  1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro internetovou reklamu upravují uveřejňování reklamy a jiné inzerce (dále též jen “Reklama”) na internetových stránkách budejcezadarmo.cz, které provozuje Roman Pouzar IČ: 06917224 (dále jen „provozovatel“).

1.2. Po celou dobu platnosti jsou tyto obchodní podmínky uveřejněny též na internetových stránkách Provozovatele na adrese www.budejcezadarmo.cz.

  1. Smlouva

2.1. Reklamu uveřejňuje Provozovatel na svých internetových stránkách na základě vyplnění formuláře a odsouhlasení těchto podmínek. Provozovatel se zavazuje uveřejnit pro Zadavatele Reklamu a Zadavatel se zavazuje zaplatit za to Provozovateli odměnu (dále též jen “Odměna”).

2.3. Právní vztah mezi Provozovatelem a Zadavatelem se řídí obchodním zákoníkem, zejména § 536 a následujícími obchodního zákoníku o smlouvě o dílo.

2.4. Smlouva se uzavírá vyplněním formuláře, který je uveřejněný Provozovatelem na jeho internetových stránkách na adrese www.budejcezadarmo.cz.

2.5. Osoba, která jménem či v zastoupení Zadavatele uzavírá Smlouvu, je povinna prokázat před jejím uzavřením svou totožnost a své jednatelské oprávnění. Provozovatel je pro potřeby uzavření a plnění Smlouvy a uplatňování nároků z ní oprávněn evidovat a archivovat kopii dokladu totožnosti a originál dokladu o jednatelském oprávnění osoby, která jménem či v zastoupení Zadavatele uzavřela Smlouvu.

2.6. Smlouva obsahuje zpravidla:

2.6.1. specifikaci smluvních stran;

2.6.2. specifikaci osoby, v jejíž prospěch má být Reklama uveřejněna, není-li touto osobou Zadavatel;

2.6.3. specifikaci Reklamy a způsobu jejího uveřejnění;

2.6.4. specifikaci Odměny za uveřejnění Reklamy;

2.6.5. odkaz na tyto obchodní podmínky;

2.6.6. rozhodčí doložku.

2.7. Smlouvu lze měnit či rušit jen písemně; dohoda o změně či zrušení Smlouvy musí mít písemnou formu a projevy vůle obou smluvních stran se musí nacházet na jedné a téže listině.

  1. Reklama

3.1. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, uveřejní Provozovatel Reklamu s obsahem a v provedení dodaném Zadavatelem.

3.2. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je Zadavatel povinen dodat Provozovateli obsah a provedení Reklamy k uveřejnění nejpozději pět (5) pracovních dnů před prvním dnem uveřejnění Reklamy.

3.3. Zadavatel dodá Provozovateli obsah a provedení Reklamy tím, že mu předá Reklamu v elektronické podobě,umožňující její uveřejnění podle Smlouvy bez jakýchkoli dalších úprav, e-mailem na adresu inzerce@budejcezadarmo.cz a nebo přiložením přímo do formuláře.

3.3.1. Musí být zpracována ve formátech GIF, JPEG, PNG nebo HTML případně jiných smluvně odsouhlasených formátech.

3.3.2. Musí obsahovat odkaz na cílovou URL adresu podle dohody.

3.4. Reklama zpracovaná ve formátu HTML nesmí ovlivňovat zobrazení internetové stránky, na které má být uveřejněna.

3.5. Nebude-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, nesmí Reklama (datovou) velikostí přesáhnout maximální velikosti stanovené pro jednotlivé reklamní pozice v ceníku Provozovatele, uveřejněného na internetových stránkách Provozovatele na adrese www.budejcezadarmo.cz a platného ke dni uzavření Smlouvy.

3.6. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, může jedna Reklama uveřejněná Provozovatelem na jedné reklamní pozici odkazovat pouze na jednu (1) cílovou URL adresu.

3.7. Reklamu předanou Zadavatelem k uveřejnění není Provozovatel povinen archivovat.

3.8. Reklama bude propagovat Zadavatele, případně jeho klienta uvedeného ve Smlouvě, či jejich výrobky či služby.

Osobu neuvedenou ve Smlouvě či její výrobky či služby Reklama propagovat nesmí.

3.9. Zadavatel je oprávněn předat Provozovateli k uveřejnění pouze Reklamu, kterou je co do obsahu i formy – na základě licenčních či jiných smluv s autory či jinými osobami či z jiných právních důvodů oprávněn bez jakýchkoli omezení volně disponovat. Zadavatel je povinen zajistit, aby Reklama a její uveřejnění podle Smlouvy:

3.9.1. nezasahovalo neoprávněně do autorského práva či práva souvisejícího s právem autorským žádné třetí osoby (včetně osob tato práva vykonávajících);

3.9.2. nezasahovalo neoprávněně do práva k předmětu průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví žádné třetí osoby;

3.9.3. nebylo nekalou soutěží (zejména vyvoláním nebezpečí záměny, zlehčováním či porušením obchodního tajemství) či jednáním obdobným;

3.9.4. neodporovalo předpisům upravujícím ochranu utajovaných skutečností;

3.9.5. nezasahovalo neoprávněně do práva na ochranu osobnosti či práva na ochranu dobré pověsti žádné třetí osoby;

3.9.6. neporušovalo ani neohrožovalo žádná jiná práva či oprávněné zájmy žádné třetí osoby ani Provozovatele

3.9.7. nebylo v rozporu s právními předpisy platnými na území ČR;

3.9.8. nebylo v rozporu s Kodexem reklamy vydaným Radou pro reklamu,

3.9.9. nebylo v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku ani s dobrými mravy.

3.10. Na žádost Provozovatele je Zadavatel povinen doložit, že Reklama odpovídá požadavkům stanoveným v odst. 3. 9. těchto obchodních podmínek.

3.11. Provozovatel má v souvislosti s uveřejňováním reklamy zájem na zachování a posílení svého dobrého jména a pověsti jako Provozovatele seriozních webových stránek. Tomuto jeho oprávněnému zájmu by odporovalo zejména uveřejňování Reklamy jakkoli nemravné, extremistické, sociálně či politicky nekorektní, diskriminační nebo lživé, zavádějící či jinak nepoctivé anebo i uveřejňování Reklamy, jejíž právní dovolenost je sporná. Oprávněnému zájmu Provozovatele by odporovalo též uveřejňování Reklamy propagující podniky, výrobky či služby konkurující Provozovateli.

3.12. Neodpovídá-li Reklama předaná Zadavatelem k uveřejnění požadavkům stanoveným těmito obchodními podmínkami, je Provozovatel oprávněn uveřejnění Reklamy odmítnout. O odmítnutí uveřejnění Reklamy je Provozovatel povinen Zadavatele informovat do pěti (5) pracovních dnů od předání Reklamy k uveřejnění. Do konce lhůty podle odst. 3. 2. těchto podmínek je Zadavatel oprávněn předat Provozovateli k uveřejnění upravenou či jinou Reklamu (v elektronické podobě) odpovídající požadavkům stanoveným těmito obchodními podmínkami.

3.13. Zadavatel se zavazuje, že nahradí Provozovateli škodu, která mu vznikne v důsledku uveřejnění Reklamy, zejména proto, že Reklama neodpovídá požadavkům a těmito obchodními podmínkami.

3.14. Zadavatel je oprávněn Reklamu během sjednané doby uveřejnění nejvýše dvakrát(2) změnit (aktualizovat). Pro změny (aktualizace) Reklamy platí ustanovení tohoto článku těchto obchodních podmínek obdobně.

3.15. Dostane-li se Zadavatel do prodlení s dodáním Reklamy (odpovídající požadavkům stanoveným pro ni a těmito obchodními podmínkami) k uveřejnění, je povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši Odměny sjednané ve smlouvě, resp. – nebyla-li Odměna ve Smlouvě sjednána – ve výši Odměny určené za uveřejnění Reklamy podle ceníku Provozovatele, uveřejněného na internetových stránkách Provozovatele na adrese www.budejcezadarmo.cz a platného ke dni uzavření Smlouvy.

3.16. Dostane-li se Zadavatel do prodlení s dodáním Reklamy (odpovídající požadavkům stanoveným pro ni a těmito obchodními podmínkami) k uveřejnění, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3.17. Je-li to sjednáno ve Smlouvě, vytvoří Reklamu k uveřejnění pro Zadavatele Provozovatel. Zadavatel je v takovém případě povinen předat Provozovateli nejpozději deset (10) pracovních dnů před prvním dnem uveřejnění Reklamy podklady a informace nezbytné k vytvoření Reklamy (zejména loga, obsah reklamy anebo informace o účelu Reklamy a osobě nebo výrobcích či službách, které mají být Reklamou propagovány) a pokyny k jejímu vytvoření. Pro podklady a informace předané a pokyny udělené Zadavatelem Provozovateli platí ustanovení odst. 3. 6., 3. 9., 3.15. a 3.16. těchto obchodních podmínek obdobně.

3.18. Je-li to sjednáno ve Smlouvě, je Provozovatel před uveřejněním jím vytvořené Reklamy povinen předložit ji ke korektuře Zadavateli. Zadavatel je povinen vyjádřit se k Reklamě do dvou pracovních dnů od doručení; jestliže se Zadavatel k Reklamě během této lhůty nevyjádří, má se za to, že Reklamu schválil. Opakování korektury je vyloučeno.

Pokud Zadavatel Reklamu odmítne anebo pokud Provozovatel odmítne zapracovat do Reklamy připomínky Zadavatele, jsou Provozovatel i Zadavatel oprávněni od Smlouvy odstoupit. Nárok Provozovatele na zaplacení ceny za vytvoření Reklamy však zůstává zachován.

3.19. Uzavřením Smlouvy poskytuje Zadavatel Provozovateli právo užít Reklamu nebo její část při propagaci služeb poskytovaných Provozovatelem třetím osobám. Úplata za toto užití je zohledněna v Odměně.

  1. Uveřejnění Reklamy

4.1. Reklamu uveřejní Provozovatel způsobem sjednaným ve Smlouvě. Nebyl-li ve Smlouvě způsob uveřejnění Reklamy sjednán, je Provozovatel oprávněn zvolit způsob uveřejnění tak, aby

4.1.1odpovídal charakteru Reklamy;

4.1.2. odpovídal sjednané Odměně za uveřejnění Reklamy;

4.1.3. umožňoval uveřejnění Reklamy co nejdříve po uzavření Smlouvy při zohlednění provozních možností Provozovatele; takto je Provozovatel oprávněn zvolit reklamní pozici, formát, server, sekci, domovskou stránku či podstránky serveru či sekce a rotaci uveřejnění Reklamy.

4.2. Při uveřejnění Reklamy není Provozovatel povinen zohledňovat vhodnost souvisejícího redakčního obsahu internetových stránek, na nichž je Reklama umístěna, ani vhodnost jiných na těchto stránkách uveřejněných reklam.

4.3. Reklamu uveřejní Provozovatel v době sjednané ve Smlouvě. Nebyla-li ve Smlouvě doba uveřejnění Reklamy sjednána, uveřejní ji Provozovatel co nejdříve po uzavření Smlouvy při zohlednění provozních možností Provozovatele.

4.4. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je Provozovatel oprávněn uveřejňovat na jedné reklamní pozici střídavě libovolný počet Reklamy (dále též jen “Rotace”).

4.5. Provozovatel je oprávněn označit Reklamu vhodným způsobem (doplněním označení PR, inzerce, reklama, komerční prezentace, apod.) jako reklamu, resp. inzerci, není-li z jejího provedení bez dalšího zřejmé, že se nejedná o redakční obsah internetových stránek.

  1. Reklamace

5.1. Zadavatel je povinen ihned po zahájení uveřejnění ověřit obsahovou správnost, funkčnost a úroveň grafického provedení Reklamy.

5.2. Uveřejní-li Provozovatel Reklamu s vadami, zejména uveřejní-li ji s nesprávným obsahem, nefunkční, v nesprávném grafickém provedení či nesprávným způsobem (v nesprávném umístění, reklamní pozici, s nesprávnou rotací, apod.), je Zadavatel oprávněn požadovat:

5.2.1. požadovat odstranění vady (je-li to možné) a/nebo

5.2.2. požadovat náhradní uveřejnění Reklamy bez vady v rozsahu odpovídajícím povaze vady a rozsahu, v jakém se u uveřejnění Reklamy vyskytla.

5.3. Nárok z odpovědnosti Provozovatele za vady podle odst. 5. 2. těchto obchodních podmínek je Zadavatel povinen uplatnit u Provozovatele písemně do tří (3) dnů poté, co mohla být vada poprvé zjištěna, nejpozději do tří (3) dnů od ukončení uveřejnění Reklamy V jiných termínech nárok na uplatnění zaniká. Vedle uplatňovaného nároku je Zadavatel povinen přesně specifikovat vadu, která nárok odůvodňuje.

5.4. Náhradní uveřejnění Reklamy podle odst. 5.2.2. těchto obchodních podmínek poskytne Provozovatel co nejdříve po uplatnění nároku na ně, při zohlednění provozních možností Provozovatele. Neposkytne-li Provozovatel náhradní uveřejnění Reklamy do třiceti (30) dnů od uplatnění nároku na ně, je Zadavatel oprávněn požadovat slevu z Odměny za uveřejnění Reklamy odpovídající povaze vady a rozsahu, v jakém se u uveřejnění Reklamy vyskytla.

5.5. Nároky Zadavatele z odpovědnosti Provozovatele za vady podle odst. 5.2. těchto obchodních podmínek nevzniknou, bylo-li uveřejnění Reklamy s vadami způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za takové okolnosti se považují zejména občanské nepokoje, vojenské operace, krizové stavy, zásahy soudů či veřejné správy, výpadky dodávek elektrické energie, technické závady u třetích osob nebo technické závady způsobené třetími osobami, stávky či výluky, nebo další události mimo vliv Provozovatele.

5.6. Provozovatel odpovídá za škodu způsobenou porušením některé z povinností vyplývajících pro něj z uzavření Smlouvy.

5.7. Zadavatel je povinen postupovat tak, aby ani porušení některé z povinností vyplývajících pro Provozovatele z uzavření této smlouvy nebylo důvodem vzniku povinnosti Zadavatele zaplatit třetí osobě smluvní pokutu či jinou obdobnou platbu ani důvodem zániku práva na slevu, odměnu či jinou obdobnou platbu.

5.8. Výše škody, kterou je Provozovatel v rámci své odpovědnosti za škodu způsobenou porušením některé z povinností vyplývajících pro Provozovatele z uzavření Smlouvy povinen Zadavateli nahradit, je omezena výší Odměny sjednané ve Smlouvě, resp. – nebyla-li Odměna ve Smlouvě sjednána – výší Odměny určené za uveřejnění Reklamy podle ceníku Provozovatele, uveřejněné-ho na internetových stránkách Provozovatele na adrese www.budejcezadarmo.cz a platného k prvnímu dni uveřejnění Reklamy.

  1. Odměna

6.1. Za uveřejnění Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli Odměnu sjednanou ve Smlouvě.

6.2. Nebyla-li ve Smlouvě Odměna sjednána, je Zadavatel povinen zaplatit Provozovateli Odměnu určenou podle ceníku Provozovatele, uveřejněného na internetových stránkách Provozovatele na adrese www.budejcezadarmo.cz a platného ke dni uzavření Smlouvy.

6.3. Odměna se Provozovateli platí vždy dopředu na základě vystavené cenové nabídky, a připsání finanční částky na bankovní účet je podmínkou zveřejnění Reklamy.

6.4. Provozovatel Zadavateli vystaví a doručí k Odměně, resp. jejím částem, v souladu s právními předpisy o dani z přidané hodnoty bez zbytečného odkladu daňový doklad (fakturu).

  1. Odstoupení od Smlouvy

7.1. Zadavatel je oprávněn před uveřejněním Reklamy (zahájením jejího uveřejňování), nejpozději však pět (5) kalendářních dnů před prvním dnem jejího uveřejnění, od Smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit pro ten případ odstupné ve výši padesát (50) % Odměny sjednané ve Smlouvě, resp. – nebyla-li Odměna ve Smlouvě sjednána – ve výši padesát (50) % Odměny určené za uveřejnění Reklamy podle ceníku Provozovatele, uveřejněného na internetových stránkách Provozovatele na adrese www.budejcezadarmo.cz a platného ke dni uzavření Smlouvy, odstoupil-li od Smlouvy nejméně deset (10) kalendářních dnů před prvním dnem uveřejnění Reklamy, sto (100) % Odměny sjednané ve Smlouvě, resp. – nebyla-li Odměna ve Smlouvě sjedná-na – ve výši sto (100) % Odměny určené za uveřejnění Reklamy podle ceníku Provozovatele, uveřejněného na internetových stránkách Provozovatele na adrese www.budejcezadarmo.cz a platného ke dni uzavření Smlouvy, odstoupil-li od Smlouvy méně než deset (10) kalendářních dnů před prvním dnem uveřejnění Reklamy.

7.2. Odstoupení od smlouvy podle odst. 7. 1. těchto obchodních podmínek nebrání, jestliže před ním Provozovatel pro Zadavatele vytvořil Reklamu podle odst. 3.17. těchto obchodních podmínek. Nárok Provozovatele na zaplacení ceny za vytvoření Reklamy zůstává zachován vedle nároku na odstupné.

7.3. Další případy odstoupení od Smlouvy stanoví ustanovení odst. 3.16., 3.18  těch-to obchodních

podmínek a platné právní předpisy.

  1. Další ujednání

8.1. Jakékoli písemnosti související se Smlouvou doručuje:

8.1.1. Zadavatel Provozovateli na emailovou adresu inzerce@budejcezadarmo.cz

8.1.2. Provozovatel Zadavateli – podle své volby – na adresu uvedenou u Zadavatele v záhlaví Smlouvy anebo na adresu  zapsanou u zadavatele jako jeho sídlo či místo podnikání v obchodním či živnostenském anebo jiném obdobném rejstříku.

8.2. Písemnost odeslaná na adresu uvedenou v odst. 8. 1. těchto obchodních podmínek se v právních vztazích mezi Zadavatelem a Provozovatelem považuje za doručenou i v případě, že ji adresát z jakéhokoli důvodu (např. i proto, že se odstěhoval nebo se na adrese z jiných důvodů nezdržuje) nepřevzal anebo odmítl převzít.

8.3. Uzavřením Smlouvy uděluje Zadavatel – fyzická osoba – Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů sdělených Provozovateli při uzavírání a plnění Smlouvy, a to:

8.3.1. dobrovolně, i když udělení souhlasu neukládá právní předpis;

8.3.2. za účelem uzavření a plnění Smlouvy; a dále za účelem realizace marketingových akcí Provozovatele (včetně nabízení obchodu a služeb, a to i elektronickými prostředky na dobu deseti (10) let; po dobu trvání Smlouvy bez možnosti odvolání, dále s právem odvolat souhlas kdykoli e-mailem na adrese inzerce@budejcezadarmo.cz ke zpracování Provozovatelem nebo zpracovatelem jím pověřeným s právem Provozovatele zpřístupnit osobní údaje dalším osobám podílejícím se na plnění Smlouvy či realizaci marketingových akcí Provozovatele.

8.4. Zadavatel – fyzická osoba – má právo požadovat na Provozovateli přístup ke svým osobním údajům, informaci o jejich zpracování, vysvětlení a případné odstranění závadného stavu při zpracovávání jeho osobních údajů vzniklého (zejména blokováním, opravou, doplněním či likvidací), právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8.5. Zadavatel – právnická osoba – uděluje uzavřením Smlouvy Provozovateli souhlas se zpracováním údajů jí se týkajících v obdobném rozsahu jako zadavatel – fyzická osoba – podle odst. 8. 4. těchto obchodních podmínek.

8.6. Zadavatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se před jejím uzavřením seznámil s ceníkem Provozovatele, uveřejněným na internetových stránkách Provozovatele na adrese www.budejcezadarmo.cz a platným ke dni uzavření Smlouvy.

8.7. Vedle zaplacení smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody způsobené prodlením se splněním povinnosti či porušením povinnosti, na které se smluvní pokuta vztahuje, a to i v části převyšující smluvní pokutu.

Líbí
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com