Jak se za zvýhodněných podmínek zbavit svých dluhů? Pomůže “Milostivé léto”

Dlužníci – fyzické osoby, pokud splní zákonem dané podmínky, se v období od 28. 10. 2021 do    28. 1. 2022 mohou snáze a za zvýhodněných podmínek zbavit svých dluhů.  Týká se to dluhů, které mají lidé vůči subjektům veřejné správy, a to včetně institucí s jakýmkoli státním podílem nebo třeba právnických osob zřízených nebo založených krajem, městy či obcemi. Konkrétně jde například o dluhy za dopravními podniky, zdravotními pojišťovnami nebo třeba i za energetickou společností ČEZ. Dále se může jednat o neuhrazené pokuty, náklady řízení, místní poplatky, nájmy, rozhlasové a televizní poplatky apod.

foto: Jihočeský kraj

Smyslem této jednorázové akce je zaplatit mnohdy původně malé dluhy vzniklé např. jízdou bez platného dokladu v MHD, které díky jejich neřešení dlužníky narostly mnohonásobně o úroky a náklady řízení a z toho důvodu je pro mnohé dlužníky již nemožné je splatit. 

Milostivé léto lze uplatnit pouze na exekuce, které řeší soudní exekutoři (tedy nejedná se o daňové a správní exekuce, při kterých vymáhá pohledávku přímo správní orgán). Podmínkou využití této možnosti je i to, že dlužník se nesmí nacházet v oddlužení. Možnost zvýhodněného uhrazení dluhů se taktéž nevztahuje na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví. 

Využití institutu „Milostivé léto“ především předpokládá komunikaci dlužníka s exekutorem a tedy aktivní přístup dlužníků ke svým povinnostem. V případě, že se dlužník rozhodne tento institut využít, musí nejprve získat povědomost o výši jistiny, kterou je třeba uhradit (např. dotazem na exekutora, který exekuci vede). V případě, že se dlužník rozhodne svůj dluh uhradit, je třeba spolu se zaslanými penězi prokazatelnou formou sdělit exekutorovi, že platba je poskytována v rámci institutu „Milostivé léto.“

Exekutor je pak povinen automaticky takto zaslané peníze využít a pro zbytek dluhu bude exekuce zastavena. Veškeré platby na úhradu dluhu je třeba řešit přímo se soudním exekutorem, nikoli s věřitelem (tedy nikoliv s obcí, městem, krajem či jinou organizací), u kterého pohledávka vznikla.

Dlužníkům, kteří by chtěli využít danou příležitost, nabízí svou pomoc i organizace zabývající se dluhovým poradenstvím, např. Člověk v tísni, o. p. s. či THEIA – krizové centrum o.p.s.

Podmínky pro využití institutu „Milostivé léto“

 • Musí jít o exekuci zahájenou do 27. 10. 2021, kdy povinným je fyzická osoba.
 • Pokud povinný – fyzická osoba v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022
  1. uhradí nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a na nákladech exekuce částku 750 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty, je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, nebo
  2. byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (do 27. 10. 2021) v exekučním řízení vymožena nejméně celá vymáhaná jistina a 750 Kč zvýšených o daň z přidané hodnoty, je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, a takto vymožené plnění není dotčeno právy třetích osob, exekutor i bez souhlasu oprávněného a bez návrhu exekuci zastaví. Částka 750 Kč bez DPH se považuje za paušální výši nákladů exekuce zahrnující odměnu exekutora i jeho hotové výdaje.
 • Oprávněným (právnická osoba, u které dluh vznikl) je přitom:
      a) Česká republika,
      b) územní samosprávný celek (kraj, obec), včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného   statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
      c) státní příspěvková organizace,
      d) státní fond,
      e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
      f) dobrovolný svazek obcí,
      g) regionální rada regionu soudržnosti,
      h) příspěvková organizace územního samosprávného celku,
      i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
      j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
      k) státní podnik nebo národní podnik,
      l) zdravotní pojišťovna,
      m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
      n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními
      samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Institut „Milostivé léto“ nelze využít, pokud dluh ještě není v exekuci nebo se dlužník nachází v oddlužení. Milostivé léto se rovněž nevztahuje na dlužníky  – právnické osoby. 

Návody a podrobnosti např. zde: 
https://nedluzimstatu.cz/wp-content/uploads/2021/10/milostive-leto-informacni-letak.pdf
https://www.clovekvtisni.cz/milostive-leto-je-unikatni-prilezitost-8048gp
https://www.theia.cz/opz52/

zdroj: Jihočeský kraj

TRENDY svítidla

Sdílejte

Líbí
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
0
Would love your thoughts, please comment.x